Capego - 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Den här bilagan används för sammanställning av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, t ex hyror, räntor, bonus, försäkringspremier och leasingavgifter. Vill du få hjälp med beräkningen av periodiseringen av interimsfordringar finns det särskilda bilagor för detta, 179A Förutbetalda kostnader och 179B Upplupna intäkter .

Definition

Med förutbetalda kostnader avses kostnader som bokförts före bokslutsdagen men där hela eller del av tjänsten/varan har förbrukats på det nya året.

En upplupen intäkt en sådan intäkt som hör till bokslutsåret, men där företaget varken har skickat en faktura eller fått betalt för tjänsten eller varan före bokslutsdagen 

Så här fyller du i bilagan

När du fyller i kontonumret förs kontonamn och belopp över från saldobalansen. Du kan ändra texten i fältet Namn eller beskrivning men du kan inte ändra beloppet. Om du gör en ändring kommer den att försvinna när du öppnar bilagan igen eller när du skriver ut den, eftersom beloppet hämtas från saldobalansen. Om du vill ändra beloppet ska du inte fylla i något kontonummer i kolumnen för Konto. 

Hämta från underbilagor

Om du har fyllt i underbilagorna 179A Förutbetalda kostnader och 179B Upplupna intäkter hämtas värden genom att du anger bilagans nummer i kolumnen bilaga.

Lagar, regler och rekommendationer

ÅRL 3 kap 2§
BFNAR 2016:10 7 kap 9§ och BFNAR 2017:3 6 kap 9§ (Återkommande utgifter - Förenklingsregel)

Srf U 1: Tillämpning av femtusenkronorsregeln (Tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut)

Mer information finns i respektive redovisningsnormgivning.