Capego Bokslut - Ärendeinställningar

Så här ser du ut när du öppnar ett nytt bokslutsärende för första gången.

Gå igenom alla ärendeinställningar noga och se till att du har rätt inställningar. Vi beskriver här inställningarna uppifrån och ner. När du är klar med dina inställningar är det viktigt att du klickar på den gröna knappen "Allt ser bra ut, jag vill börja med mitt bokslut" för att bokslutsuppdraget ska skapas upp korrekt. 

Ärendet skapas utifrån:

När ett nytt bokslut (ärende) öppnas första gången utgår det automatiskt från det senaste års-bokslutet eller period-bokslut och uppgifter konverteras till nästa period. Det är en stor fördel att alltid utgå från senast gjorda bokslut, då du får med dig vissa uppgifter från det tidigare.

Om du vill ändra förinställt val kan du under Ärendeinställningar välja vilken period du vill utgå från. Du kan också skapa ett helt nytt, tomt ärende och då följer ingen information med från tidigare bokslut.  Valet är tillgängligt fram till ärendet är skapat och bokslutet påbörjas. OBS, tänk på att inställningen inte kan ändras för ett påbörjat bokslut.


Kontoplan

Kontrollera att du har rätt kontoplanstyp genom att klicka på redigeringspennan. Default-läget när du skapat ett aktiebolag är BAS 202X (Aktiebolag/Ekonomisk förening). Det är sällan som du behöver göra någon justering här.

 

Hantera SRU koder

Klicka på länken Hantera SRU koder, du får upp bilden nedan och kan se vilka konton som har respektive sru-kod. Vi rekomenderar att du uppdaterar alla SRU-koder varje gång du gör en ny import av sie-fil samt om du lagt till något konto i bokslutet. Du ser på bilden hur du går till väga för att uppdatera SRU koderna, välj att uppdatera alla. SRU koderna styr till vilken rad i årsredovisningen ett konto hamnar. SRU kod 2 används till några av våra bilagor bland annat BSK och periodiseringsfond.

Regelverk, moderbolag och mall

Klicka på någon av redigeringspennorna som är markerade på bilden och du kommer till vyn för Inställningar. Här markerar du om bolaget är Mindre (K2) eller Större (K3) och du ser då vilket regelverk som är aktuellt. 

Om bolaget har revisor eller inte ställer du också in här samt om det är 1a året bolaget tillämpar ett regelverk.

Är bolaget ett moderbolag i en koncern klickar du Nej och inställningen ändras till Ja och vise versa. När inställningen för Moderbolag är i bockad kommer även möjlighet att ställa in Mall för koncernredovisning fram (koncernredovisning är en tilläggsmodul) och du kan då välja om du ska ha en koncernredovisningsmall eller inte.

Inställningen för mallar görs utifrån de inställningar som du har gjort. När du vill ändra på ett befintligt ärende så får du ändra även under Mall.

Byter du regelverk på ett pågående ärende kommer även kontrollfrågorna att uppdateras och därmed försvinner de noteringars som du gjort. För att förenkla om du byter regelverk kan du skriva ut noteringarna på Färdigställsfliken - Slutrapporter för att efter bytet av regelverk på ett enkelt sätt skriva in dem igen.

Kontrollfrågor bokslut, Kvalitetssäkring bokslut och Kontrollfrågor årsredovisning

Kontrollfrågor bokslut ställs in utifrån vilken mall du har valt. Du kan välja att inte använd dig av kontrollfrågorna för bokslut genom agg klicka på Ja som då blir Nej.

Funktionen Kvalitetssäkring bokslut kan du på samma sätt som Kontrollfrågor bokslut välja att använda eller inte.

För Kontrollfrågor Årsredovisning får du automatiskt den mall som passar bäst till dina inställningar men du kan byta mall genom att klicka på rullisten till höger.

Funktionärer

Under rutan Ärendeinställningar hittar du Funktionärer. Vi beskriver hur du hanterar funktionärer här.