Capego Bokslut - Textfilsimport

Så ska textfilen se ut

Textfilen måste innehålla följande kolumner

  • Kontonummer (maximalt nio siffror i kontonumret)
  • Kontonamn
  • Utgående saldo
  • Ingående saldo (kan vara flera kolumner för detta)

Nedan är ett exempel på hur en textfil kan se ut. Kolumnerna kan separeras med semikolon,
kommatecken, kolon eller tab.

df

Filtyperna som kan importeras är bland annat följande
• .txt
• .csv

Tips! Excelfiler kan konverteras till textfiler. Öppna Exceldokumentet, välj Spara som och ändra
filformatet till txt.

Så här importerar du textfilen

Textfilsimport gör du på sidan Ärendeinställningar på klienten. Istället för att import av SIE så väljer du alternativet Import textfil i rullistan.

Peka ut den textfil som ska importeras. Klicka på öppna.

Normalt känner programmet av och anpassar sig gentemot formatet som importeras. Det finns vid
behov också möjlighet att manuellt ange hur textfilen är uppbyggd, hur kolumnerna har separerats,
om rader ska ignoreras, hur å, ä och ö är angivna samt vad som används som decimalseparator.

 

Du får automatiskt upp en kolumn för det räkenskapsår du har valt att arbeta med i Capego Bokslut.
Om du vill ha in flera år får du klicka på kolumnrubriken där det står Ingen import och välja vilket
räkenskapsår kolumnen avser.

Efter importen kommer du se att det har skett en textfilsimport. Eftersom det bara är saldon som
importeras kan inga ytterligare kontroller göras.