Capego Bokslut - Underskrifter i årshandlingen

Underskrift av årsredovisningen

För att redigera underskrifterna och revisorspåteckningen klickar du på redigera-knappen vid underskrifterna längst ner i årsredovisningen. Styrelseledamöterna hämtas automatiskt från funktionärslistan.

Saknas det ledamöter som ska underteckna årsredovisningen får du gå till ärendeinställningar och lägga till de personer som saknas som ledamöter. I vår manual Skapa funktionärer beskriver vi hur du gör.

Fyll i ort och datum när årsredovisningen undertecknas.

Elektronisk underskrift av årsredovisningen och revisorspåteckningen

Det finns stöd för hänvisning till elektronisk underskrift av årsredovisningen och revisorspåteckningen. På uppgiftssidan för underskrift av årsredovisningen finns inställningen för ”Hänvisning till elektronisk underskrift”.

Det finns fyra olika förslag på formulering som du får upp när du klickar på knappen ”Hämta förslag på text”. Med och utan ort samt om det är en eller flera personer som signerar. Ort är ingen obligatorisk uppgift. Är ort angivet hämtas det till textförslag, annars går det att justera manuellt.

När hänvisning görs till elektronisk underskrift går det inte att fylla i datum, eftersom detta ändå framgår av de elektroniska underskrifterna. Om datum redan har fyllts i tas detta därför bort. När årsredovisningen och eventuellt revisorspåteckningen har signerats elektroniskt och ska laddas upp digitalt till Bolagsverket måste hänvisningen till elektronisk underskrift tas bort.

 

Då öppnas datumfälten för manuell inmatning och du fyller i datum för de elektroniska underskrifterna. En årsredovisning som laddas upp digitalt till Bolagsverket måste innehålla uppgift om datum. Detta eftersom de elektroniska signaturerna inte följer med i den avskrift av årsredovisningen som laddas upp till Bolagsverket.

Ska den elektroniskt underskrivna årsredovisningen och eventuellt revisorspåteckning skickas in på papper till Bolagsverket behöver du inte ändra något.

Underskrift vid olika datum

Om flera ledamöter skriver under årsredovisningen vid olika tidpunkter kan detta anges vid respektive namn. Inställningen för ”Använd olika datum” måste då bockas i.

Obs! Kan bara tillämpas för räkenskapsår som avslutas 2021-12-31 eller senare.

Funktionär avgår och ny tillträder

I dagsläget har vi inte fullt stöd för när en funktionär avgår och en annan tillträder. De start- och slutdatum som anges på funktionärskortet styr i dagsläget inte vilka delar av årshandlingen funktionären förs över till utan alla funktionärer som är upplagda på klienten på innevarande räkenskapsår följer med till årshandlingen.

För att få till rätt funktionär på rätt plats får du bocka för Mata in värden manuellt. När du har valt det kan du också byta ordning på funktionärerna om du vill. Samma sak gäller för revisorspåteckningen.

Det är även på det sättet du lägger in ställföreträdare då detta inte är möjligt att lägga in på funktionärskortet.

Revisorspåteckningen

Om företaget har revisor fyll i uppgifter även för revisorspåteckningen. Bläddra till underskrifterna längst ner i årsredovisningen och välj knappen för Redigera. Markera Revisorspåteckning i trädet till vänster. Datumformatet måste anges med åååå-mm-dd.

Elektronisk underskrift av revisorspåteckningen

På uppgiftssidan för revisorspåteckningen finns inställningen för ”Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min/vår elektroniska underskrift”.  

 

På uppgiftssidan till revisorspåteckningen finns stöd för digital inlämning av K2 och K3-årsredovisningar i de fall revisorn inte tillstyrker att resultat- och/eller balansräkningen fastställs. Enligt taxonomin finns vissa tillåtna lydelser för underskrift av revisorspåteckningen när denna situation uppstår. Dessa lydelser får du fram genom att kombinera inställningar för resultat- och balansräkningen, se exemplet i bilden där resultaträkningen ”varken till- eller avstyrks” och balansräkningen ”avstyrks”.

Observera att Bolagsverket rekommenderar att även revisionsberättelsen skickas in elektroniskt om årsredovisningen laddas upp elektroniskt. På bolagsverkets sida med vanliga frågor hittar du svaret på frågan Går det att lämna in årsredovisningen digitalt, men revisionsberättelsen på papper?

Årsstämmoprotokollet

För att justera i årsstämmoprotokollet väljer du Årsstämmoprotokoll i rullistan under fliken Årshandlingar.

För att redigera årsstämmoprotokollet klickar du på redigera-knappen.

 

Uppgifter till protokollet

På sidan uppgifter till protokollet väljer du själv vilka personer som ska hämtas in med hjälp av de blå pilarna till höger. Alla funktionärer som är kopplade till bolaget finns att välja på. Ändrar du namnet på något person måste du hämta om personen med den blå pilen.

Fyll även i ort och datum.

Här kan du läsa mer om funktionerna i Årsstämmoprotokollet.

Fastställelseintyg

Du öppnar fastställelseintyget genom att välja det i rullisten, som du ser på bilden. Klicka på redigera-knappen längst ner till höger i dokumentet.

På bilden är det fastställelseintyget som används för elektronisk inlämning av Årsredovisningen som visas. Du fyller i datum mm på samma sätt för alla fastställelseintyg.

Ange uppgift om ort, datum och vem som ska avge fastställelseintyget (dvs signera fastställelseintyget digitalt). Ange även datum för stämman. 

Datumformatet för fastställelseintyget måste anges med åååå-mm-dd när man gör elektronisk inlämning av årsredovisningen. Utskriftsformatet är därför låst till detta format. Använder man ett vanligt fastställelseintyg kan man justera datumformatet.

Om du lämnar årsredovisningen elektroniskt gäller följande:

  • datum för fastställelseintyget är alltid ”dagen datum” då årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket
  • om personen som ska signera fastställelseintyget inte har ett fullständigt svenskt personnummer registrerat hos Bolagsverket går det inte att ladda upp årsredovisningen digitalt. Ändringsanmälan måste skickas in till Bolagsverket.
  • att alla namn på personerna som ska skriva under är stavade exakt som på registreringsbeviset hos Bolagsverket.