Capego - Hantera handläggare och roller

Klicka på ”Hantera handläggare” för att hantera vilka handläggare/medarbetare som ska ha åtkomst till en klients uppdrag och därmed få klienten presenterad i sin klientlista.

Alla handläggare som läggs upp blir medarbetare. Det finns tre olika roller som du kan ge medarbetarna, Upprättare, Ansvarig eller Kvalitetsansvarig. En medarbetare kan ha läs- och skrivbehörighet eller endast läsbehörighet. 

  • Upprättare (hen som upprättar bokslutet) 
  • Ansvarig (hen som är kundansvarig) 
  • Kvalitetsansvarig (hen som kvalitetsgranskar uppdraget) 


Du kan ange flera personer som medarbetare. Sök fram medarbetare i sökrutan och dubbelklicka så att personen läggs till. Ange sedan vilken Roll medarbetaren ska ha genom att klicka på redigeringspennan. Alla medarbetare får Läs och skriv rättighet när de läggs upp men du kan ändra till Läs i rullisten i kolumnen Rättigheter. När du lägger till en gäst så kan du inte ändra deras roll, den är alltid Gäst, däremot kan du ändra till Läs och skriv rättighet. En gäst får alltid Läs rättighet när den läggs till på en klient.

Du kan ange en eller flera roller för handläggaren/medarbetaren. Det sker ingen dubblettkontroll på rollerna vilket innebär att får det bara vara en ansvarig för ett ärende måste ni själva se till att det inte finns fler än en ansvarig på klienten. 

För att kunna ange en roll på en medarbetare måste du ha ett ärende upplagt på klienten, till exempel Årsbokslut. Rollerna är inte styrda till ett visst räkenskapsår/period.

Klientansvarig

Rollen klientansvarig som du ser på klientkortet kan du som Systemadministratör ändra direkt under redigeringspennan. 

Konvertering av handläggare till den nya klientlistan

För att förenkla så mycket som möjligt för den nya funktionaliteten har vi konverterat in alla tidigare handläggare som var ansvariga att få rollen ansvarig och de som hade rollen medarbetare tidigare får rollen upprättare. För att göra konverteringen tydlig har vi lagt in en tabell i slutet av manualen. 

Kvalitetsansvarig är en ny roll, vilket innebär att om du arbetar med det och vill följa upp på den rollen kommer du behöva gå in i Hantera handläggare och ange vem som är kvalitetsansvarig. 

Om du skapar en klient genom att läsa in en BKS-fil från en annan databas i Capego eller från Wolters Kluwers bokslutsprogram så får du lägga till medarbetare och roller själv. Det är bara klientansvarig som följer med vid importen, ingen konvertering görs. 

Konverteringstabell

Nuvarande roll Ny roll
Klientansvarig Klientansvarig
Ansvarig (handläggare)  Ansvarig bokslut – läs och skriv 
Medarbetare - läs  Upprättare bokslut - läs 
Medarbetare – läs och skriv  Upprättare bokslut – läs och skriv 
Gäst – läs  Gäst – läs 
Gäst – läs och skriv  Gäst – läs och skriv