Capego Koncern - Arbetsgång

Denna handledning beskriver hur du upprättar en koncernårsredovisning med hjälp av Capego Bokslut och Capgeo Koncern från Wolters Kluwer. 

Bokslut och Koncern utnyttjar varandras möjligheter maximalt om du upprättar bokslutet för alla företagen som ingår i koncernen i Capego Bokslut. Du får då automatiskt med de enskilda företagens saldobalanser in till Koncern samt automatisk summering av alla företagens noter.

Praktiska förberedelser

Genom att följa samma kontoplan i de olika koncernföretagen effektiviserar du arbetet med koncernårsredovisningen enormt. Använd inte samma kontonummer för olika ändamål i olika bolag. 

Du kan också spara en hel del tid på att redan från början se till att se över vilka noter du har i dina olika företag.  Se till att de noter du vill ska summeras på koncernnivå har samma notnamn och är av samma typ av not i de olika företagen så att de kan summeras av programmet.

Arbetsgång koncernårsredovisning

 1. Gör först färdigt alla företagens bokslut och årsredovisningar (så långt det är möjligt) i Capego Bokslut. Starta sedan Capego Koncern direkt från Capego Bokslut
 2. Importera alla koncernföretag till Capego Koncern där summeringar, elimineringar och justeringar görs. Vid behov upprättar du också kassaflöde för koncernen.
 3. Kontrollera de importerade notuppgifterna och justera om det behövs.
 4. För tillbaka koncernens färdigsummerade/konsoliderade uppgifter till moderbolaget i Capego Bokslut så att koncernens uppgifter infogas i koncernårsredovisningen.

1. Gör färdigt alla dotterföretagens bokslut och årsredovisningar i Capego Bokslut

 • På sidan Ärendeinställningar anger du att företaget är moderbolag och väljer årshandlingsmall för koncern. Dotterbolagen ska ha en vanlig årshandlingsmall och du skapar årsredovisning precis som vanligt i dessa företag. 
 • I noterna fyller du i alla uppgifter. I moderbolagets bokslut har varje not två flikar, en för moderbolaget och en för koncernen. Du fyller i detta läge bara i moderbolagets flik. Koncernfliken fylls sedan i automatiskt från Koncern.
 • Tänk på att komplettera med notuppgifter i varje företag som behövs för koncernen. (T ex. Inköp och försäljningar mellan koncernföretag, Uppgifter om dotterföretaget).

2. Importera alla företag till Capego Koncern 

 • Om du inte har möjlighet att upprätta bokslut för ett eller flera av dotterföretagen i Bokslut kan du istället lägga in uppgifter om företaget direkt i Koncern med SIE eller textfils import.
 • När du importerar ett företag från Bokslut följer företagets saldobalans samt notuppgifterna med till Koncern.
 • Ändringar i dotterföretagens avsnittsindelningar exporteras INTE med till Koncern. Koncernen har en egen avsnittsindelning och du måste alltså anpassa den efter koncernens förutsättningar och behov.
 • De anpassningar du gör i koncernens avsnittsindelning (koncernresulträkningen och koncernbalansräkningen) följer med till Bokslut där årsredovisningsdokumentet skapas.

För närmare beskrivning hur du arbetar väl inne i Koncern se våra övriga manualer på supportsidan för Capego Koncern.

3. Kontrollera de importerade och summerade noterna i koncernprogrammet

 • Endast de noter som ska finnas på koncernnivå importeras till Capego Koncern, men möjlighet finns att ta bort noter även inne i Koncern.
 • Noterna summeras efter typ och namn. Har du möjlighet är det därför enklast att ändra uppgifterna dotterföretagens bokslut så att de noter du vill summera har samma namn.

4. Blixtra koncernens uppgifter tillbaka till moderbolaget i Capego Bokslut

 • Klicka på Årshandlingar i arbetsgången eller på Blixtknappen i verktygsraden inne i Koncern. Koncernens balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys och de summerade notuppgifterna exporteras nu till moderbolagets bokslutsuppdrag och infogas i årsredovisningen.
 • Komplettera därefter med uppgifter för förvaltningsberättelse, flerårsöversikt, redovisningsprinciper mm för koncernen samt fyll i korrekta sidhänvisningar i innehållsförteckningen på försättsbladet.

Gyllene regel – Ändra på rätt ställe

Alla uppgifter som handlar om koncernen ska hanteras i Koncern. Om du ändrar eller rättar uppgifter i efterhand i Koncern - gör en ny export till Bokslut så att de rätta uppgifterna infogas i koncernårsredovisningen. 
Och om du ändrar något i ett koncernföretags bokslut - importera/uppdatera bokslutet på nytt till Koncern och därefter en ny export till Bokslut och årsredovisningen om det behövs. 

Inställningar och tips inne i Capego Koncern

Tusentals kronor eller miljoner kronor

Om du vill visa upp koncernens uppgifter i tusentals kronor så ställer du in detta under Inställningar i Avsnittsindelningen för Koncern. Inställningen exporteras sedan med till Bokslut när uppgifterna infogas i årsredovisningen.  Observera! att du måste göra motsvarande inställning för tusentals kronor för moderbolaget i Bokslut under Årshandlingar. Välj redigera i moderbolagets resultat- eller balansräkning och fliken inställningar

Jämförelsesiffror första året

Första året du upprättar koncernredovisning i Capego Koncern anger du vilket föregående år är på sidan Basuppgifter för koncernen och registrerar sedan manuellt uppgifterna för föregående år direkt i koncerntablåerna på respektive årsredovisningsrad.

Layout koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Du kan redigera layouten för koncernens avsnittsindelning på samma sätt som för moderbolaget. Genom att markera önskad rad visas layout möjligheterna på olika knappar för lägga in sidbrytning, välja Redigera där du i avsnittsindelningen kan markera en enskild rad, klicka i layout kolumnen och få upp ytterligare alternativ för den som t ex att inte skriva ut den aktuella raden, infoga tomma rader mm.

Funktioner inne i årshandlingen

Hantera noter i Notöversikten

Koncernens notuppgifter har infogats på fliken Koncern inne i respektive not. Notöversikten hjälper dig att titta på och selektera dina noter.

 • Du kan titta på noterna utifrån till vilken rad i årsredovisningen de är kopplade till för respektive del i årshandlingen.
 • Med valet visa endast noter få du möjlighet att filtrera på vilka noter som finns kopplade till koncernen respektive moderbolaget eller kopplade till båda. 

Viktigt att veta om noter

Noter summeras utifrån vilken typ och vilket namn de har. Om du har flera olika dotterföretag som har samma typ av not men som har olika namn på dem så kommer det att bli en koncernnot för varje namn i Capego Koncern. Det är enkelt att dra ihop noter som egentligen är av samma typ inne i Koncern så att de summeras till en not. Du får då välja vad noten ska heta på koncernnivå. När noterna exporteras tillbaka till Bokslut för att infogas i koncernårsredovisningen tittar programmet återigen på notnamnet. Om namnet som en not har på koncernnivå också hittas i moderbolaget så infogas koncernens uppgifter på fliken koncern inne i moderbolagets not.

Uppgifter inne i noterna

Koncernfliken i noterna har fyllts i med uppgifter från Koncern. Det går inte att redigera dessa uppgifter utan att låsa upp noten. Redigeringar i koncerndelen av noten ska alltid göras i Koncern. Du kan dock i undantagsfall låsa upp noten för redigering genom att välja koppla loss uppgifter från Koncern. Så länge noten är upplåst kommer ingen ytterligare överföring att kunna ske från Koncern avseende den aktuella noten.

Gyllene regeln är därför att korrigera felaktigheter inne i Koncern eller om det är fel redan i dotterföretags bokslut och därefter göra en ny import till Koncern/överföring till moderbolagets Bokslut.

Hämta enskild not

Om koncernfliken inne i en not inte har blivit ifylld automatiskt från Koncern trots att du exporterat noterna från Koncern till Bokslut så kan du alltid hämta uppgifterna med knappen Koppla/koppla loss uppgifter från Koncern som du hittar längst upp inne i noten. Markera vilken not du vill hämta uppgifter från.

Lägga till del och Ta bort del/Skapa om

Under huvudmenyn kan du även lägga till och ta bort olika delar i årshandlingen, ändra inställningarna för årshandlingarna, skapa om årshandlingarna med en annan mall samt skapa en bokslutsrapport. Du kan också komma in och redigera samlingsdokumentet som är det dokument som samlar ihop alla delarna i årsredovisningen och sammanställer dem till ett dokument. Här hittar du t.ex. mallen för sidhuvudet för resultat- och balansräkningen.

Hur skriver jag ut årshandlingen?

Du kan enkelt skriva ut årshandlingarna genom att klicka på nedan ikon längst upp i vyn och sedan bocka i det du vill skriva ut samt ange antal.

Du kan också välja att granska dokumenten innan du skriver ut dem och även göra utskrift till PDF-fil.

Exportera till Word/PDF

Ett alternativ till att skriva ut en PDF-fil via ovan dialog är att direkt från vyn Årshandlingar klicka på nedan ikon. Där väljer du om du vill exportera till Word eller till PDF. Det är dokumentet du har framme på skärmen som exporteras.

Klistra in texter från årsredovisningen i Kapell

Om du har gjort en import från Kapell så visas en knapp som heter Årsredovisning från Kapell under vyn Årshandlingar.

Om du klickar på den visas den senast upprättade årsredovisningen i Kapell i PDF-format så att du kan kopiera text från den och klistra in i årsredovisningen i Capego Bokslut.