Capego Koncern - Förvärvsanalys saknas

När ett företag förvärvar ett annat företag och får ett bestämmande inflytande (>50 % av rösterna) skall en förvärvsanalys upprättas. Förvärvsanalyser syftar till att identifiera eventuella övervärden eller goodwill. 

I Capego Koncern behöver beräkningsbilagan Förvärvsanalys upprättas för att man ska kunna utnyttja programmets automatik. Automatiken gör att du varje år kan spara mycket tid. 

I vissa fall saknas en faktisk förvärvsanalys. Det kan t ex bero på att det inte upprättades någon förvärvsanalys vid förvärvet eftersom koncernen var för liten för att vara skyldiga att upprätta koncernredovisning. Om koncernen växer och det nu finns krav på att upprätta koncernredovisning behöver en sådan tas fram. Det kan också vara så att koncernen har en förvärvsanalys som är felaktig eller bristfällig eller upprättat koncernredovisning utan en förvärvsanalys som grund. 

För att lägga in en förvärvsanalys i programmet behöver dock inte alla belopp finnas. Förvärvsanalysen syftar till att ta fram vilka övervärden och goodwill som behöver tas upp och avskrivning på dessa med beräkning av uppskjuten skatt. 

Förvärv-/avyttring

På sidan Förvärv-/avyttring anger du det bokförda värdet av aktier i dotterföretaget, förvärvsdatum och ägarandel.


 
Förvärvsanalys

På sidan Förvärvsanalys anger du eget kapital vid förvärvet. Programmet räknar automatiskt fram ev. goodwill som blir en restpost. Med knappen Nytt övervärde anger du om övervärdet är något annat än goodwill och goodwill justeras då automatiskt. 

Om du inte har uppgift om eget kapital vid förvärvet måste du rekonstruera eget kapital så att det stämmer med de uppgifter du har om goodwill och övervärden. Du skriver helt enkelt in så mycket i eget kapital att det stämmer med den goodwill du skall ha. 

Du kan också låsa upp sidan på flera sätt så att det stämmer med de uppgifter du har. Du kan bocka ur automatisk hantering av goodwill.


 
Du kan också ändra uppskjuten skatt på specifika övervärden.


 
Beräkningsbilagan Över-/undervärden. 

På beräkningsbilagan Över-/undervärden anger du vilken avskrivning som skall ske på de övervärden du räknat fram på sidan Förvärvsanalys. Markera det övervärde du vill redigera och klicka på Redigera Över-/undervärde.


 
På sidan som visas kan du sedan ange den avskrivningstakt du vill ha i år eller procent. Om det inte stämmer med de uppgifter du har kan du låsa upp sidan med hänglåset och ange t ex ing ack avskrivning enligt de uppgifter du hade föregående år. Programmet sparar uppgifterna till nästa år vid årskonvertering och Utgående ack. avskrivn. i år blir Ingående ack. avskrivn. nästa år.