Capego Koncern - Interna fordringar och skulder

Beräkningsmodulen måste vara aktiverad för att eliminering av interna mellanhavanden ska fungera. Modulen aktiveras automatiskt, så det är bara om du aktivt stängt av den som du behöver aktivera den på nytt. Du aktiverar den på sidan Basuppgifter inne i koncernmodulen.

Beräkningsbilagan Interna fordringar/skulder

Beräkningsbilagan för interna mellanhavanden hjälper dig att stämma av koncerninterna fordringar och skulder. Det finns en beräkningsbilaga för varje koncernföretag. 


 
Ange vilka fordringar/skulder koncernföretaget har. Klicka på droplisten för att välja om det är en fordran eller en skuld. Välj till/från vilket företag i droplisten och ange belopp. Du kan inte välja tecken. Skulder blir med minus och fordringar med plus.


 
Nedanför registreringsrutan finns en informationsruta där du ser vilka fordringar/skulder som registrerats i andra koncernföretag avseende detta företag du just arbetar med. Du kan på så sätt direkt under registreringen upptäcka eventuella avvikelser. 

God koncernredovisning innebär att det företag som har en nettofordran ansvarar för avstämningen. Finns det tid och möjlighet bör givetvis rättning göras i det rapporterade bolagets redovisning innan råbalansen konsolideras. 

Underkoncerner

I en underkoncern kan det givetvis efter eliminering kvarstå koncerninterna fordringar och skulder som avser andra koncernföretag utanför underkoncernen.

Sammanställning interna fordringar och skulder

När samtliga fordringar och skulder är registrerade väljer du sidan Sammanställning - Interna fordringar/skulder ovanför alla de gula mapparna. På denna sida får du hjälp med matchning och justering av eventuella avvikelser.

Beräkningsbilagan hjälper dig att matcha interna fordringar och skulder som registrerats för respektive koncernföretag.

Sidan inleds med en sammanställning av interna fordringar och skulder. De belopp som visas är hämtade från saldobalanserna för koncernföretagen, dvs före eventuella justeringar som gjorts i tablån. 


 
På den nedre delen av sidan visas registrerade fordringar och skulder. Uppgifterna hämtas från sidorna interna fordringar/skulder du fyllt i för respektive företag.


 
Genom att klicka på knappen Matcha poster får du en bra överblick över dina fordrings- och skuldposter. 

I rutan för justeringar och kolumnen för rättningar kan du justera dina saldon.

Kvarstår det efter genomgång eventuella differenser finns det en justeringskolumn där du kan registrera rättningen. I kolumnen Att eliminera ser du vad som elimineras då värdena förs över till tablån.

Då du klickar på knappen Överför till tablå förs värdena över till koncerntablån balansräkning.