Capego Koncern - Kom igång

Capego Koncern är integrerad med Capego Bokslut. Du utgår alltid från moderbolagets bokslutsärende för att hantera ditt koncernbokslut. Detta gäller också om du ska göra koncernbokslut för en underkoncern. Börja alltid med den understa koncernen.
 
Capego Koncern hjälper dig igenom hela arbetet med ett koncernbokslut och hanterar:

  • Konsolidering av resultat- och balansräkningar
  • Eliminering av förvärvsvärden och andra justeringar
  • Upprättande av kassaflödesanalys för koncernen
  • Summering av koncernens noter

Koncernens och moderbolagets årsredovisning färdigställer du sedan i Capego Bokslut under fliken Årshandlingar. 

Nedan beskrivs översiktligt de olika momenten i programmet. För djupare beskrivning av respektive moment hänvisas till separata manualer.

Upplägg av koncernstrukturen

Öppna moderbolagets bokslutsärende i Capego Bokslut och ange att företaget är moderbolag i en koncern på sidan Ärendeinställningar. Mall för koncernårsredovisning K3 väljs automatiskt. Om du bara vill göra ett koncernbokslut (konsolideringen i Capego Koncern) men ingen koncernårsredovisning bockar du för Nej efter "Mall för koncernredovisning.

Du gör sedan färdigt bokslutet för moderbolaget och övriga koncernföretag som vanligt inne i Capego Bokslut.

OBS! Tänk på att det är bäst om du gör klart alla noter som hör till moderbolaget innan du börjar med koncernmodulen, lägg även till de noter som bara finns i koncernen t ex  Goodwill. Du gör det genom att gå in på Hantera noter i Årshandlingsfliken, bocka för den not som du vill ha med till koncernen, dubbelklicka på noten och avmarkera Moderbolaget (som du ser på andra bilden) då blir det en koncernnot och den lägger sig som okopplad not. När du sen blixtrar tillbaks uppgifterna från koncernmodulen kommer den att koppla sig till koncernens balansräkning.

När det är dags för koncernbokslutet så startar du Capego Koncern från verktygsraden.

Capego Koncern öppnas i ett nytt fönster och du hamnar i koncernguiden där du anger vilka dotterföretag (eller underkoncerner) som ska ingå i koncernen. 

Normalt har du lagt in alla bolag i Klientlistan/Uppdragshanteraren (via import av SIE eller manuell registrering) även om du själv inte upprättar boksluten. Det finns dock även möjlighet att lägga till företag manuellt via SIE eller text-fil direkt i Koncern.

I koncernguiden behöver du ange förvärvsdatum för de ingående dotterföretagen samt ange om du vill att de ska hanteras som K3 bolag eller inte.

Import av en underkoncern

I koncernguiden kan du även välja att importera en underkoncern. Då måste du först ha skapat ett eget bokslutsärende för underkoncernen. Det hanteras på precis samma sätt som en vanlig koncern. Det är den färdiga koncernresultat- och koncernbalansräkningen och noterna i underkoncernen som importeras.

Saldouppgifter

När importen är klar öppnas företagslistan där du ser alla koncernens företag. Härifrån kan du lägga till ytterligare företag eller ta bort företag. Dubbelklicka på ett företag för att se de importerade saldona eller lägg in saldon manuellt. Lägger du in saldon manuellt väljer du att registrera per rad längst upp till vänster. Behöver du uppdatera med nya saldon klickar du på knappen Uppdatera. Du kan uppdatera med nya saldon hur ofta som helst. Inget annat än saldon påverkas av detta. På saldofliken kan du även välja annan valuta och få hjälp med omräkning av saldon. 

Avsnittsindelningar för resultat- och balansräkningen

I Avsnittsindelningarna anges vilka konton som förs till vilka rader i koncernens balans- och resultaträkning. Varje rad har ett fördefinierat kontointervall som förs till just den raden, men du kan själv ange vilka konton som ska kopplas till vilken rad med hjälp av dra-och släpp. Du kan också byta namn på rader, lägga in nya rader samt nya rubriker och summeringar så att uppställningen passar just din koncern. 

OBS! Koncernen har en egen avsnittsindelning som är helt fristående från ändringar gjorda i moder- och dotterföretagens bokslut. Det innebär att du första gången du arbetar i Capego Koncern kan komma att behöva justera uppställningen i koncernens balans- och resultaträkning. Dina ändringar ligger sedan kvar till påföljande år. Om du har delat konto eller rad i Capego Bokslut följer inte delningarna med till Capego Koncern, du kan då istället bokföra om delningarna i respektive bokslut eller göra manuella omföringar i koncerntablån.

Kontrollera Ej kopplade konton

De konton som inte kan kopplas automatiskt av programmet (ex om du lagt upp många egna konton eller har femställiga konton) visas på fliken Ej kopplade konton. För att allt skall bli korrekt måste dessa konton kopplas. Du kopplar dem enklast genom att markera dem och dra med dem till rätt rad.

Avsnittsindelning Kassaflöde

Kassaflödesanalys upprättas baserat på totalerna för innevarande och föregående år i koncerntablån för resultat- och balansräkningen. Det finns en särskild avsnittsindelning för kassaflödet där du kan påverka utformningen av rader och vid behov flytta konton. Justeringar för likviditetspåverkan som inte framkommer av förändringar i resultat- och balansräkningen görs direkt i koncerntablån för Kassaflödesanalys. 

Till din hjälp finns också kompletterande inmatningssidor nedanför arbetsgången på en flik bredvid beräkningsbilagorna. Kompletteringarna på dessa sidor påverkar värdet innan justeringar i tablån. Du har således två ställen att göra justering/korrigering, på hjälpblankett för respektive företag eller som en kolumnjustering direkt i tablå för kassaflödet.

Beräkningsbilagor

Beräkningsmodulen Förvärv och konsolidering hjälper dig med förvärvseliminering och tillhörande justeringar. Beräkningssidorna hittar du längst ner i arbetsgången i koncernträdet. Du börjar med att lägga in uppgifter på dessa sidor under respektive företag och sedan förs uppgifterna över och visas i koncerntablåerna där du kontrollerar och gör eventuella kommentarer och manuella tillägg.

Modulen hanterar förvärvsanalys, över-/undervärden, avskrivningar på över-/undervärden, minoritet, omföring av obeskattade reserver, omräkningsdifferens av utländsk valuta, avyttring, delavyttring, interna inköp och försäljningar, interna skulder och fordringar, internvinst i lager, intresseföretag, och nedskrivning av posten andelar i koncernföretag samt eliminering från toppen. I princip alla beräkningar som behövs med andra ord!

Koncerntablåer

I koncerntablåerna sammanställs alla uppgifter och du får ett utgående saldo för hela koncernen efter gjorda elimineringar och justeringar (koncernens resultat- och balansräkning samt kassaflöde).
Raderna som finns i koncerntablån är de rader som finns i avsnittsindelningarna. Du växlar snabbt mellan koncerntablån och avsnittsindelningen med flikarna längst ner på sidan. 

I kolumnerna längst till vänster alla företagens ingående saldon innan gjorda elimineringar. 

I mittenkolumnerna visas de olika typerna av elimineringar som finns. Inom varje elimineringsgrupp har varje enskilt företag en egen kolumn. Detta för att du tydligt skall se vad som eliminerats och i vilket företag. Kolumner som är gråmarkerade hämtar automatisk värden från beräkningsbilagorna.

Högerkolumnerna visar totalsummor för gjorda justeringar och elimineringar samt utgående saldon för innevarande år. Därefter saldon för tidigare år. Dessa saldon förs sedan med till årsredovisningen.

Kontrollrader

Tablåer använder logiken tillgångar +/skulder -, Intäkter +/kostnader – Detta för att underlätta och säkerställa att elimineringarna balanserar. I tablån visas längst ned olika kontrollrader som hjälper dig att kontrollera att inga differenser finns.

Manuella justeringar i tablåerna

De fält som är gråmarkerade hämtar uppgifter från beräkningsbilagorna. De flesta typer av elimineringar sker automatiskt. Behöver du ändå göra manuella justeringar gör du det längst bort till höger i elimineringskolumnerna. I kolumnen Övre lim/just 1 kan du själv skriva in värden som påverkar UB. Du kan även lägga till ytterligare redigerbara kolumner genom att högerklicka och välja Lägg till kolumn.

Anteckningar

Du kan skriva anteckningar till ett enskilt fält och/eller till en hel kolumn. Klicka i den kolumngrupp du vill skapa en kommentar till. Högerklicka och välj kolumnkommentar. Skriv in din kommentar. För att göra en fältanteckning högerklickar i fältet och väljer Fältanteckning. En röd triangel visar sedan att en anteckning finns. Observera! Anteckningarna stannar kvar från år till år ända tills du ändrar eller tar bort dem. Anteckningarna finns att skriva ut under Arkiv, skriv ut.

Summera noter

Du hittar Summera noter under Färdigställ i arbetsgången.

Noterna från alla koncernföretag importeras samtidigt som du lägger upp koncernen i koncernguiden. Vill du importera noter i ett senare skede öppnar du företagslistan, dubbelklickar på det aktuella företaget och klickar på knappen Uppdatera. Markera att du vill uppdatera noter.

Notöversikt

Noterna visas i en trädstruktur där du ser vilka noter som är kopplade till vilka rader i koncernbalans- och resultaträkning. För varje rad visas överst den summerade noten med koncernens uppgifter. Det är denna not som kommer föras med över till årsredovisningen. Dubbelklicka på den för att öppna den och kontrollera saldon.

Nedanför summanoten visas varje enskilt företags noter och längst ner finns en justeringsnot.
I justeringsnoten har du möjlighet att lägga in olika korrigeringar, uppgifter som endast finns på koncernnivå eller uppgifter för företag som du lagt in manuellt utan import från Capego Bokslut.

Flytta noter

Du kan flytta noter både mellan olika rader i balans- och resultaträkningen och flytta enskilda företagsnoter mellan olika summeringsnoter. Markera noten och dra med den till rätt rad.

Korrigera uppgifter i noter

Uppgifterna i noterna hämtas från koncernföretagens bokslut. Behöver något korrigeras görs det i bokslutet och därefter uppdaterar du koncernbokslutet via Företagslistan och saldosidan i det aktuella företaget. Eller så kan du använda justeringsnoten. Ett tredje alternativ är att låsa upp noten och göra korrigeringar, med undvik helst detta då konverteringen till kommande år inte kommer att fungerar.

Årshandlingar för koncernen

Föra över uppgifter från koncernbokslutet

Årshandlingen för koncernen skapas i moderbolagets årsredovisning i Capego Bokslut. Välj meny Årshandlingar eller Blixtknappen för att föra över koncernuppgifterna från Capego Koncern. 

Capego Bokslut öppnas automatiskt vid överföringen.

För att överföringen skall fungera krävs att moderbolaget har en årshandlingsmall med stöd för koncern. Det som överförs från Koncern är koncernens avsnittsindelningar för balans- och resultaträkningen och kassaflödesanalysen, saldon för föregående år från koncerntablåerna samt de summerade noterna.

Komplettera koncernårsredovisningen

I Capego Bokslut kompletterar du med uppgifter för förvaltningsberättelse, flerårsöversikt och kontrollerar och kompletterar redovisningsprinciper. 

Om du använt funktionen för att summera noter kommer dina noter för koncernen att fyllas i automatiskt. 

OBS! Noten för koncernens egna kapital måste du fylla i manuellt. Du har redan fyllt i detta i Capego Koncern på beräkningsbilagan Eget kapital koncern så du kan ha stöd av den. 

Skriv ut

I menyn Skriv ut väljer du vad som ska skrivas ut från programmet. Kryssa för den rapport eller sida du vill skriva ut och välj Skriv ut, granska eller Till PDF. Till vissa sidor finns ytterligare val att göra till utskriften. En knapp med tre prickar visas klicka på den för att göra ytterligare val.