Capego Koncern - Koncernbidrag

Om koncernbidrag överförts mellan bolag inom koncernen ska dessa elimineras. Koncernbidrag redovisas oftast som bokslutsdisposition över resultaträkningen. Ett koncernbidrag som ett moderföretag lämnar till ett dotterföretag får också enligt K3-reglerna, redovisas som en ökning av andelens redovisade värde.

Som bokslutsdisposition

I programmet elimineras bokslutsdispositioner automatiskt och hänsyn tas då till uppskjuten skatt. Om det givande och mottagande bolaget båda har redovisat koncernbidraget som en bokslutsdisposition kommer dessa att ta ut varandra och någon ytterligare justering behöver inte göras. 

Som ökning av andelar i dotterföretag

Om ökning skett av andelar i dotterföretag måste innehavet justeras på sidan Andelar i koncernföretag, för att innehavet skall elimineras korrekt mot eget kapital. Sidan för Andelar i koncernföretag hittar du på beräkningsbilagan Andelsinnehav under Moderbolagets mapp bland beräkningsbilagorna. Markera det aktuella dotterföretaget och klicka på Spaden. Därefter justerar du värdet på innehavet på någon av raderna. Det har ingen betydelse för beräkningen vilken rad du väljer.
  

Övrigt

Om något av bolagen redovisat koncernbidraget på något annat sätt måste en manuell justering göras för detta i koncerntablån.

Du kan göra egna justeringar i kolumngruppen Övriga elim/justeringar som du hittar längst till höger bland elimineringskolumnerna.

Vill du lägga till en egen kolumn för eliminering av koncernbidrag högerklickar du i kolumnen Övriga Elim/just och väljer Lägg till kolumn.