Capego Koncern - Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Om ett moderbolag har skrivit ner aktier i dotterbolag skall aktier och andelar justeras i koncernredovisningen så att Eliminering sker från det justerade nedskrivna aktieinnehavet i moderbolaget. Under förutsättning att det inte finns ansamlade förluster i dotterbolaget kan eliminering ske från ”toppen” som vanligt. Nedskrivningen skall också återföras i koncernens resultaträkning eftersom aktier och andelar inte är en koncernmässig tillgång. Det är värt att notera att nedskrivningen inte är skattemässigt avdragsgill. Gör så här i koncernprogrammet:

  1. Öppna beräkningsbilagan aktieinnehav som ligger i moderbolaget mapp bland beräkningsbilagorna. 
  2. Klicka på fördjupningsknappen för dotterbolaget vars värde skrivits ner.
  3. Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån. 
  4. Det nya anskaffningsvärdet för aktierna kommer att elimineras från ”toppen” i balansräkningen.