Capego Koncern - Omräkningsdifferenser vid nytt räkenskapsår

Omräkningsdifferenser efter byte till nytt räkenskapsår

Om ett utländskt företag ingår i koncernen behöver det göras justering på sidan omräkningsreserv efter att du bytt till nytt räkenskapsår. Omräkningsdifferens beräknas och läggs in på saldosidan. 

  1. Sidan för omräkningsreserv finns som en egen beräkningsbilaga under det utländska företagets mapp i förvärvsmodulen.


     
  2. I dialogen Omräkningsreserv skall du stämma av posterna i eget kapital för att få rätt omräkningsreserv. För det mesta är det bara posten balanserade vinstmedel inkl. årets resultat som har ändrats. Vid posten finns en fördjupningsknapp i form av en spade som du skall klicka på.


     
  3. När du klickar på spaden ser du vilka förändringar som skett av posten sedan förvärvet. Du ser också vilken kurs varje förändring räknats om till. Det vanligaste är att det är beloppet vid förvärvet som räknats om till förvärvskurs och sedan resultatet i dotterföretaget som räknats om till genomsnittskurs respektive år. Det är kursen före årets/periodens resultat som du skall ange på saldosidan efter att du bytt till nytt räkenskapsår. 


     
  4. Kursen, i exemplet ovan 8,75 skall du ange på Balanserade vinstmedel exkl. årets resultat på saldosidan efter att du bytt räkenskapsår.