Capego Koncern - Utländska dotterföretag

Koncern hjälper dig med automatisk omräkning av utländsk valuta enligt dagskursmetoden. Du får hjälp med beräkning av omräkningsdifferenser. På saldosidan anger du kurser och på beräkningsbilagan Omräkningsreserv får du hjälp med att stämma av omräkningsdifferenser för varje post i eget kapital.

Saldosidan

På saldosidan anger du att det är ett utländskt företag genom att ange att du vill registrera i en annan valuta. Du får frågan om det är ett utländskt bolag och om du vill registrera kurser. Svara ja på båda frågorna.


 
I dialogen som visas kan du sedan ange genomsnittskurs och balansdagens kurs. Genomsnittskursen används för resultaträkningen och balansdagens kurs till balansräkningen. Du kan också ange en Egen kurs men behöver inte göra det. Du kan ange kurs direkt på saldosidan.

Värden registreras in i den utländska valutan och räknas sedan om till SEK. Detta gäller oavsett om värden registreras manuellt eller importeras med en fil. Om du vill registrera manuellt kan du välja att registrera per rad eller konto. Genom att dubbelklicka i ett fält i kolumnen Valuta på saldosidan, kan du ändra kursen.

Genomsnittskurs och balansdagens kurs

Som grundförslag räknas resultaträkningen om till genomsnittskurs (GK) och balansräkningen till balansdagens kurs (BK).  Du kan också vid behov registrera kursen direkt på det aktuella kontot/den aktuella raden. 

Om du vill ändra genomsnittskurs eller balansdagens kurs klickar du på Valutor.

Omräkningsdifferens i eget kapital

Omräkningsdifferensen framkommer som en differens längst ner i kolumnen SEK. 

Du skall fylla i den i fältet Omräkningsdifferens med omvänt tecken. 

Beloppet som fylls i förs automatiskt över till avsnittsindelningen för BR och vidare till Koncerntablån för BR. Differensen uppstår eftersom inte alla poster i balansräkningen räknats om till samma kurs. De flesta poster har räknats om till balansdagens kurs. Årets resultat skall däremot räknats om till genomsnittskursen.

De andra posterna i eget kapital skall räknas om till kursen vid förvärvet och, om de förändrats efter förvärvet, den kurs som då gällde. Aktiekapital skall då vanligen räknas om till förvärvskursen. Annat eget kapital skall räknas om till förvärvskurs till den del som fanns vid förvärvet och med justering för de förändringar som skett därefter. Du anger kurserna på raderna i kolumnen Kurs genom att klicka två gånger i fältet.

På beräkningsbilagan Omräkningsreserv får du hjälp med att beräkna kursen som skall anges på saldosidan. För hjälp med hur du skall arbeta i beräkningsbilagan Omräkningsreserv kan du läsa manualen Capego koncern – Omräkningsdifferenser vid nytt räkenskapsår.