Dokument Boutredning - Steg 1 Boutredningsärende

Du skapar upp ett boutredningsärende genom att dubbelklicka på BOU01 Boutredningsärende under fliken Innehåll – Boutredning (nere till vänster på skärmen). Du får då ett komplett boutredningsärende med bouppteckning, administration, kontantredovisning och arvskifte.

Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar.

BOU01 Boutredningsärende innehåller inmatningssidorna för personuppgifter avseende den avlidne och övriga personer som ska antecknas i ärendet. Dessa uppgifter används i samtliga handlingar i boutredningsärendet.

Under fliken Information får du hjälp till varje delmoment i boutredningsärendet beroende på var i ärendet du befinner dig. Om du exempelvis arbetar med bouppteckningen finner du hjälp om BOU03
Bouppteckning under fliken Information.
 

 

Uppgifter om den avlidne och efterlevande

Fyll i personuppgifter för den avlidne. För att bouppteckningen skall bli korrekt
måste du fylla i personnummer, avliden datum och civilstånd, som du väljer genom att klicka på pil ned eller Alt-tangenten+ pil ned och välja alternativ i listan. Fyll i personuppgifterför efterlevande make/sambo eller tidigare avliden make. Om du vill att tilltalsnamnet ska skrivas ut med versaler kryssar
du för Tilltalsnamn med versaler. För den efterlevande kan du välja både tilltalsnamn och tilltalsnamn med versaler. Tilltalsnamn har betydelse för adressering. Om du vill att alla förnamn ska skrivas ut vid adressering så kryssar du för det alternativet.

För make kan du ange närvaro vid förrättning. Klicka på pil ned eller Alt-tangenten
+ pil ned och välj alternativ i listan. Om du angett att den efterlevande var närvarande via ombud så kan du här även ange ombudets personuppgifter. Om du anger att den efterlevande inte var närvarande så kommer det i bouppteckningen skrivas ut att kallelsebevis bifogas.

Om det finns ytterligare arvlåtare i bouppteckningen, utöver en tidigare avliden make/partner/sambo, t.ex. efterarv efter tidigare avliden f.d. make sätt kryss i fältet Ytterligare avlåtare finns.

Uppgifter om ytterligare arvlåtare lämnas på kommande sidor.

Personuppgifter ytterligare arvlåtare
På denna sida väljer du hur många ytterligare arvlåtare det finns förutom den nu avlidne. Här anger du avlidendatum, personnummer, namn och relation till arvlåtaren.

Arvtagare
Klicka på knappen Lägg till person. Du får då upp en dialog där du matar in uppgifter om dödsbodelägare, legatarier och övriga.
 

Personuppgifter
Fyll i uppgifter om personen. Om du vill att tilltalsnamnet ska skrivas ut med versaler kryssar du för tilltalsnamn med versaler. Du kan även kryssa för tilltalsnamn utan versaler. Tilltalsnamn har betydelse för adressering. Om du vill att alla förnamn ska skrivas ut vid adressering så kryssar du för det alternativet.

Om du inte anger personnummer måste du kryssa för om personen är en man, kvinna eller ej fysisk person, exempelvis en stiftelse. Ange om personen är avliden. För att få en komplett släkthierarki måste du ange alla personer i släktledet även de som är avlidna. Du börjar med att mata in uppgifter om den första personen i släktgrenen, exempelvis ett barn, se ovan. Om ett barn till barnet skall ärva, d.v.s. ett barnbarn till den avlidne, klickar du på Ny generation för att ange detta led. Du får då upp en ny inmatningssida som den ovan. Längst ner till höger på skärmbilden syns den familjehierarki som vuxit fram.

Här kan du även kryssa för om en person inte längre är dödsbodelägare, exempelvis pga. godkännande av testamente. Personer som inte längre är dödsbodelägare kommer att listas under särskild rubrik i bouppteckningen.

Välj arvlåtare, typ av arvtagare och relation
För att programmet skall kunna skriva ut personerna i bouppteckningen korrekt måste släktskap och relationer anges.

Möjliga arvlåtare finns redan listade. Du anger typ genom att kryssa för:

D = Legal arvinge
E = Efterarvinge
L = Legatarie
T = Testamentarisk efterarvinge
U = Universell testamentstagare

Vilken som helst kombination av dessa kan anges.

I droplistan Relation till arvlåtaren väljer du släktskapsförhållande till arvlåtaren genom att trycka Alt+pil ned eller genom att klicka med musen och scrolla i listan.

Kallad till förrättning
För varje person kan du ange närvaro vid förrättning. Klicka på pil ned eller Alt-tangenten + pil ned och välj alternativ i listan. Om du angett att personen var närvarande via ombud så kan du här även ange ombudets personuppgifter. Om du anger att delägaren inte var närvarande så kommer det i bouppteckningen skrivas ut att kallelsebevis bifogas under rubriken Närvaro vid förrättning.

att    samtliga dödsbodelägare och efterarvingar blivit kallade till förrättningen,

Närvaro vid förrättning

Namn                      Närvarande    
Gunilla Olsson         personligen    
Anna Olsson            personligen    
Mikael Olsson          personligen    
Maria Bergström      ej närvarande    Kallelsebevis bifogas
Sofia Olsson            via ombud         Jonas Björk, se bilaga 1

I fältet släkthierarki kan du inte skriva. Det visar endast hur personen på sidan är kopplad till arvlåtaren/arvlåtarna.
 
För mer hjälp se under fliken Information för respektive handling samt under Hjälpmenyn – Innehåll – Boutredning. På dialoger finns också en Hjälpknapp som tar dig direkt till den aktuella hjälpsidan.

Steg 2-->