Dokument - Kapitalbrist

Beslutsträd kapitalbrist (KAP01)
Detta är en manual för vår nya dokumentdel Kapitalbrist som utgör ett hjälpmedel för styrelsen eller annan användare (t ex redovisningskonsult)då kapitalbrist uppstår i ett bolag.

Kapitalbrist innehåller ett beslutsträd där man får en överblick över hela det flöde som är aktuellt då man misstänker kapitalbrist i ett bolag. I beslutsträdet finns information och handlingar samlade på ett och samma ställe. Du skapar bl.a. checklistor, styrelseprotokoll, protokoll från kontrollstämmor direkt från beslutsträdet. Handlingar är anpassade för den aktuella situationen vilket gör att du bara behöver gå igenom ett begränsat antal sidor.     

Här hittar du beslutsträdet och dokumenten
Du kan välja att komma åt dokumenten via beslutsträdet (KAP001).

       

 

 

Men du kan också komma åt dokumenten direkt från mapparna under fliken innehåll.

Du kan också komma åt beslutsträdet och dokumenten via byrå där du enkelt kan hålla reda på kundens handlingar. 

Du går in på aktuell klient under fliken handlingar. Därifrån skapar du en ny mapp där du kan kan spara alla handlingar som upprättats med anledning av den uppkomna kapitalbristsituationen.Öppna programvaran Dokument genom att klicka en gång.

Beslutsträdet hittar du sedan på vanligt sätt under mappen aktiebolag/kapitalbrist.

Beslutsträdets struktur
Beslutsträdet baserar sig på styrelsens handlingsplikt i ABL 25 kap 13-20§§. Man kan tänka sig en tidslinje – där nedanstående punkter symboliserar resp. delmoment eller beslutstillfälle för styrelsen. 

 1. Om styrelsen har skäl att anta kapitalbrist skall styrelsen genast upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning (KBR 1).
   
 2. Om KBR 1 visar kapitalbrist skall styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma som skall pröva om bolaget skall gå i likvidation.
   
 3. Om första kontrollstämman beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation (fortsatt drift) skall bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om likvidation på en andra kontrollstämma.
   
 4. Inför den andra kontrollstämman skall styrelsen upprätta och låta bolagets revisor granska en ny kontrollbalansräkning (KBR 2).
   
 5. Om den andra kontrollsstämman trots att aktiekapitalet inte är helt återställt inte beslutar om likvidation skall styrelsen ansöka om tvångslikvidation hos rätten.

Om styrelsen inte uppfyller punkt 1, 2 eller 5 inträder personligt betalningsansvar för styrelsen.

Så här använder du beslutsträdet
 

Informationstexter

Under blåmarkerad text finns informationstester för resp. delmoment/beslutstillfälle.

Checklistor
Under varje delmoment i beslutsträdet finns checklistor som vägleder användaren i varje beslutssituation samtidigt som de utgör dokumentationsunderlag.  Det finns totalt tio olika checklistor i beslutsträdet. Man skall bara fylla i den checklista som passar för det aktuella beslutet.
Med hjälp av länken ”åter till beslutsträdet” kan du navigera tillbaka till beslutsträdet igen. Om styrelsen väljer att upprätta en kontrollbalansräkning skall alltså KC001 användas. Den vägleder/dokumenterar styrelsens beslut att upprätta en kontrollbalansräkning.

Uppdatera text och du får en utskrift i ordbehandlaren som du kan spara.Om KBR 1 visar kapitalbrist skall styrelsen kalla till första kontrollstämma och har då checklista KC004 till sin hjälp.

Nedanstående checklistor är anpassade efter det beslut som första kontrollstämman fattar. Beslutar stämman t ex om frist så väljer användaren KC005 och får då ett relevant dokument till sin hjälp.  Bl.a. får styrelsen/användaren hjälp att hålla koll på tider inför andra kontrollstämman.

    

 

Övrig information
Under fliken information längst ner till vänster på skärmen finns information om det dokument  du valt. En mer omfattande information om beslutsträdet och den aktuella kapitalbristsituationen finns under länken ”KAP01 Beslutsträd, kapitalbrist”.


 

Kontrollbalansräkning och revisors yttrande
Du kan från beslutsträdet skapa en kontrollbalansräkning och upprätta ett revisorsyttrande. Revisorsyttrande finns i två varianter, anpassat efter respektive kontrollbalansräkning.

Styrelseprotokoll
Beslutsträdet innehåller fyra olika styrelseprotokoll som vart och ett är anpassat efter det aktuella beslutstillfället.  I exemplet nedan beslutar styrelsen baserat på resultatet av KBR 1 om kallelse till första kontrollstämma skall ske eller inte.  När du uppdaterar text får du ett protokoll anpassat efter det aktuella valet.

 

Kallelse till bolagsstämma
Om KBR 1 visar kapitalbrist skall styrelsen kalla till kontrollstämma. I beslutsträdet under KBR 1 visar kapitalbrist hittar du rätt dokument.

Bolagsstämmoprotokoll
Det finns två mallar av stämmoprotokoll – en för första kontrollstämman och en för andra kontrollstämman. Respektive mall innehåller val för den aktuella situationen.  När du uppdaterar text får du protokoll anpassat efter ditt val.

 

Anmälan om likvidation
Om stämman beslutar om likvidation antingen vid första eller andra kontrollstämman skall en anmälan upprättas och skickas in till Bolagsverket. Mallen hittar du vid resp. delmoment i beslutsträdet.