Dokument - Framtidsfullmakt

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla? 

Framtidsfullmakten måste uppfylla viss formalia för att gälla, bl.a. ska den upprättas skriftligen, undertecknas och bevittnas. Utöver det, bestämmer fullmaktsgivaren innehållet i fullmakten, dvs. vad fullmaktshavaren får och inte får göra, samt hur vissa saker ska skötas. Tänk på att en oinskränkt framtidsfullmakt ger ungefär samma behörighet som ett godmanskap. Därför kan det ibland vara önskvärt att avgränsa eller specificera fullmakten. 
Med hjälp av dokumentet Framtidsfullmakt (FF001) skapar du enkelt en fullmakt anpassad efter fullmaktsgivarens situation, behov och önskemål. 

Pensionären och änklingen Anton 82 år bor i en hyreslägenhet. Han har en dotter Rut som bor på samma ort. Utöver en liten buffert på banken saknar han tillgångar. Han lever ett sparsamt liv med de nödvändigaste utgifterna. Rut vill kunna hjälpa sin pappa med ekonomin och boendesituation om hans mentala hälsa skulle börja svikta, vilket Anton tycker är en bra idé. 

I Antons fall är det lämpligt att Rut är ensam fullmaktshavare...

...och att fullmakten görs helt oinskränkt.

Rut har då rätt att om och när framtidsfullmakten träder ikraft sköta alla Antons ekonomiska och personliga angelägenheter.

Egenföretagaren Berit är 58 år. Hon bor i ett radhus tillsammans med sin sambo David. De har dottern Stina tillsammans. Berit har ganska stora tillgångar, bestående av ett fritidshus och en hel del värdepapper och andra kapitalplaceringar. Hon är noga med hur hon placerar sina pengar och är aktiv på börsen. Hon livnär sig på sin enskilda firma. Hon har två barn med sin tidigare make. Hon har en ärftlig psykisk diagnos i släkten. Hon är därför orolig för sitt företag och sina placeringar, som hon anser är en trygghet både för barnen och sambon. Stina har hjälpt till en del med firman och det känns som hon kan ta över en dag. 

I Berits fall kan det finnas skäl att låta fler fullmaktshavare dela på uppgifterna. 

Näringsverksamheten ska Stina ta hand om och förvaltningen av värdepapperna vill Berit överlämna åt den gode vännen och fondförvaltaren Ester. David ska sköta resterande personliga och ekonomiska angelägenheter. Fritidshuset får han bara sälja om samtliga barn samtycker det. 
Så här skulle en framtidsfullmakt för David kunna utformas.

Vi väljer alternativ 2. Fullmakten ska omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter men vissa åtgärder ska undantas, vilka vi anger enligt följande. 

Berit vill också reglera hur fritidsfastigheten ska förvaltas samt om, när och hur den får säljas.

Framtidsfullmakten för Stina ska bara omfatta näringsverksamheten och skrivs därför lämpligen med egen text. Vi väljer därför alt 3.

Till sist…
Frågor som Anton och Berit också bör ta ställning till är om gåvor ska kunna lämnas, om arvode till fullmaktshavaren ska utgå, om en eller flera granskare ska utses eller om fullmaktens ikraftträdande ska föregås av en domstolsprövning. Samtliga dessa villkor måste särskilt framgå av framtidsfullmakten för att gälla.