Capego Koncern - Förvärvsanalys och övervärden

I Beräkningsbilagorna under respektive företagsmapp finns sidor för Förvärvsanalys. Förvärvsanalys måste fyllas i oavsett om dotterbolaget är förvärvat eller bildat. Inga automatiska elimineringar av andelar görs om förvärvsanalysen inte är ifylld.

Klicka på Förvärv/Avyttring och ange datum, typ av händelse, andel samt pris. 
Om ett bolag är bildat anges beloppet för aktiekapital som inköpspris.

Klicka sedan på knappen Gå till Förvärvsanalys. 

På sidan Förvärvsanalys anger du de förvärvade beloppen enligt det bokslut som gjordes vid förvärvstillfället. Om det är ett utländskt dotterföretag skall du även ange kurs vid förvärvet.

Programmet räknar utifrån detta fram ev goodwill samt eliminerar obeskattade reserver och andelar. Allt elimineras därefter direkt automatiskt i koncerntablåerna.  

Övervärden

I sammanställningen för över- och undervärden längre ner på sidan förvärvsanalys har du möjlighet att lägga till andra övervärden än goodwill. Klicka på knappen Nytt övervärde och markera den typ av övervärde som avses. Klicka på knappen Välj. 

Fyll i det aktuella beloppet för övervärdet. Posten goodwill räknas nu om.

Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. 

Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde.

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv)

Ange förvärvad del på sidan Förvärv/Avyttring. Ytterligare delförvärv ökar koncernens andel av befintlig förvärvsanalys och minskar skulden till minoriteten. Någon ny förvärvsanalys skall alltså inte upprättas. Förvärvsanalysen anpassas automatiskt.