Capego Koncern - Kassaflödesanalys

Koncerntablå kassaflödesanalys

Programmet skapar en koncerntablå för kassaflödet med utgångspunkt från kassaflödets avsnittsindelning och de saldon du har i balans- och resultattablån och på kompletteringssidorna. 


 
Programmet utgår från Resultat efter finansiella poster. Om du vill utgå från någon annan rad kan du ändra det i avsnittsindelningen.

Raderna nedanför justerar sedan resultatet med de poster som inte är kassaflödespåverkande. De sista raderna i kassaflödesanalysen lägger ihop den del av resultatet som påverkat kassan med IB likvida medel och får på så sätt fram UB likvida medel. En läsare kan då se vad det är som gjort att likvida medel ökat eller minskat. 

Raderna i kassaflödets tablå hämtas från kassaflödets avsnittsindelning. Det är radtyperna rubrikrad, rubriksummarad och del-/totalsummaraderna som visas, dvs de rader som är fetstilta. För att ändra benämning på någon rad eller flytta saldo mm i koncerntablån väljer du Avsnittsindelning kassaflöde.  


 
Du kan också anpassa beloppen direkt i tablån i kolumnen Justering om du redan har gjort en färdig kassaflödesanalys i t ex Excel.


 
Längst ner i koncerntablån kan du se om det diffar mellan likvida medel i balanstablån och kassaflödestablån. Den skall visa noll när du är klar.


 
Avsnittsindelning - allmänt

I avsnittsindelningen anpassar du utseendet på din kassaflödesanalys så att den passar just dina behov. Här kompletterar du också med nödvändig information på kompletteringssidor för respektive koncernföretag. Koncerntablån och årshandlingen uppdateras från avsnittsindelningen.  

Innan du börjar med att arbeta fram en kassaflödesanalys bör föregående års siffror i resultat- och balanstablån vara ifyllda. Föregående års siffror används i flera fall för att räkna fram förändring mellan åren i kassaflödesanalysen, t ex förändring av rörelsekapitalet.

Avsnittsindelning - detalj

Avsnittsindelningen består av två delar, en övre del där du ser själva kassaflödesanalysen och en nedre del med flikarna detaljuppgifter och inställningar där du gör olika inställningar mm. Innehållet i den nedre delen förändras beroende på vilken rad som är markerad i den övre delen.

Avsnittsindelningen för kassaflödet är uppbyggd av olika typer av rader. En del rader hämtar från koncernens balans- och resultaträkning medan andra hämtar från kompletteringssidor som du fyller i manuellt. För att förändringsraderna skall bli korrekta är det viktigt att föregående års värden finns registrerade i koncerntablåerna. En del rader hämtar uppgifter från kompletteringssidor. På kompletteringssidorna registrerar du sådana uppgifter som inte med självklarhet kan utläsas från resultat - och balansräkningen (ex anskaffningsvärde på sålda tillgångar).


 
Komplettering kassaflöde

För att kassaflödesanalysen skall bli korrekt måste du komplettera med en del information som används i beräkningarna. Det beror på att det är svårt att härleda dessa uppgifter från en specifik rad i balans- och resultattablån. Ange kompletteringarna per koncernföretag eller samtidigt för samtliga. Om du gjort kassaflödesanalys i dina koncernföretags legala bokslut kan du använda dessa uppgifter och fylla i. 


 
Exempel på rader som hämtar från kompletteringssidorna är kursvinster, försäljning anläggningstillgångar och utdelning. Det du fyller i förs automatiskt över till avsnittsindelningen och tablån. På kompletteringssidorna finns också en kolumn för justering som du kan använda om du vill visa eventuella justeringar istället för att direkt ändra i beloppskolumnen.

 

Här kan du läsa mer om hur du lägger till och tar bort rader i koncernens kassaflöde