Capego Koncern - Noter allmänt

Summera noter inne i Koncern

I koncernmodulen kan noterna slås ihop med automatik. En förutsättning är att de är upprättade i Capego Bokslut och att noterna är av samma typ/struktur. 

Det är viktigt att du inte väntar med att upprätta noterna för moderbolaget. De behöver inte vara ifyllda men skall vara valda, innan du importerar noterna till koncernen.

Noterna från respektive koncernbolag i Capego Bokslut summeras i Koncern om de är av samma typ och har samma namn.

Den summerade noten visas med fetstil och du ser även de enskilda företagens noter i notöversikten.
Noter som bara ska finnas på koncernnivå behöver ändå skapas upp i moderbolagets bokslut för att komma in i koncern. Ex not för Goodwill. Det går inte att skapa nya noter inne i koncern. Inne i moderbolaget anger du att noten endast ska finnas i koncern med hjälp av kryssen längst upp i noten.

Summera noter som har olika namn men samma betydelse

Du kan summera ihop två noter med olika namn om de är av samma typ. Markera den not du vill slå ihop med annan not och dra den till den summanot du vill summera den med. Om de är av olika typ, dvs har olika uppbyggnader, kommer det inte gå att dra noten.

Justeringsnot

Under varje summanot finns en justeringsnot. Denna kan användas för att komplettera med enstaka uppgifter, t ex över- och undervärden för inventarier. 

Lägga till noter för bolag som inte upprättat bokslut i Capego Bokslut

Klicka på knappen Lägg till not ovanför notöversikten. 


 
Välj vilket företag du vill lägga till en not för och i nästa steg vilken typ av not. Därefter går det bra att fylla i noten.

Observera! Du kan endast lägga till nottyper som redan finns i något annat bolag och som därmed redan syns i notöversikten. Det går inte att skapa nya noter i Koncern.

Uppdatera noter med nya värden från bokslutet

Vill du uppdatera redan importerade noter i ett senare skede gör du det via menyn Uppdatera företag. Markera att du vill uppdatera noter, markera företaget och välj Uppdatera. Det går inte att uppdatera en enstaka not utan företagets alla noter uppdateras.

Redigera summanoten

Dubbelklicka på summanoten och ta bort krysset i rutan ”Hämta uppgifter från företagsnoter”. Därefter kan du redigera. Du kan lägga till ytterligare rader genom att klicka på knapparna till höger ”Lägg till respektive ta bort extrarad”.

Ta bort noter

Markera den not du vill ta bort (du måste markera en företagsnot, inte en summanot) och klicka på knappen Ta bort not längst upp i notöversikten. Borttagna noter kan återställas med knappen Bakåtpil. Du bör ta bort noter som du inte vill ha med i koncernen i koncernprogrammet. Du kan även ta bort noten i Capego men då kommer den ändå att komma tillbaka varje gång du blixtrar över från Koncern och du får ta bort dem igen. 

Export av noter från Koncern till Capego Bokslut

När du är klar med noterna i Koncern ska du exportera dem till Capego Bokslut så att de infogas i koncernårsredovisningen. Välj menyn Årshandlingar. Välj med kryssrutorna om du vill exportera både saldon och noter eller enbart noter. Klicka på Exportera.

Bokslutet öppnas och uppgifterna från summanoterna importeras till koncernfliken på varje not.