Allmänna försäljningsvillkor – internettjänster

Wolters Kluwer Scandinavia AB

 

Allmänna försäljningsvillkor för internettjänster.

 

1. Allmänt
Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid abonnemang av internettjänster som tillhandahålls av Wolters Kluwer Scandinavia AB.

 

2. Definitioner
2.1 Med internettjänst avses den (de) abonnemangsprodukt(er) som specificeras i Tjänstebeskrivningen och som Wolters Kluwer tillhandahåller på internet mot betalning.

2.2 Definitioner enligt Avtal om abonnemang av internettjänster och Tjänstebeskrivning gäller även för dessa allmänna försäljningsvillkor om annat inte särskilt anges.

 

3. Kundens anslutning till internettjänst
3.1 Wolters Kluwer ska tillhandahålla internettjänsten så att kunden får tillgång till denna via internet. Detta förutsätter att kunden har, och under avtalstiden upprätthåller, ett avtal med en internetoperatör som ger kunden tillträde till internet (se även punkt 5) samt att kunden har lämnat uppgifter om IP-nummer till Wolters Kluwer enligt punkt 4 nedan.

3.2 Om annat i särskilt överenskommits, ska Wolters Kluwer, i den ordning Wolters Kluwer finner lämpligt, lämna anvisningar och råd till kunden om hur denne får tillgång till internettjänsten. I Wolters Kluwers åtaganden för tillgång till internettjänsten innefattas dock aldrig att svara för support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknande åtgärd för kundens mjuk- eller hårdvara vilken inte tillhandahållits av Wolters Kluwer.

 

4. IP-nummer och inloggning
4.1 Kunden ska, i den ordning Wolters Kluwer anger, lämna upplysningar om sina IP-nummer samt om eventuella förändringar under avtalstiden i till kunden knutna IP-nummer.

4.2 Baserat på de IP-nummer som kunden har lämnat till Wolters Kluwer, ska Wolters Kluwer tillhandahålla inloggning till internettjänsten via IP-nummer. Har kunden fasta IP-nummer kan inloggning ske utan användarnamn och personliga lösen.

4.3 I förekommande fall ska Wolters Kluwer tillhandahålla personliga inloggningsuppgifter till behöriga användare hos kunden i syfte att sådana användare ska kunna nå internettjänsten från t.ex. sin bostad.

4.4 Har kunden, inräknat enskilda användare hos kunden, fått personliga inloggningsuppgifter till internettjänsten, ska kunden se till att sådana uppgifter inte överlämnas eller röjs för utomstående.

 

5. Kundens tillgång till internet
Kundens tillgång till internet omfattas inte av Wolters Kluwers åtagande enligt avtalet. Detta betyder bl.a. att sådana fasta eller rörliga avgifter som kundens internetoperatör kan betinga sig inte kan avräknas mot pris (abonnemangsavgift) för internettjänsten eller på annat sätt återkrävas av Wolters Kluwer.

 

6. Utbildning
Wolters Kluwer tillhandahåller, efter särskild överenskommelse, utbildning i användning av internettjänsten.

 

7. Provabonnemang

7.1 Ett provabonnemang innebär att Wolters Kluwer, enligt särskild överenskommelse, medger att kunden, under en begränsad tid och ersättningsfritt, får tillträde till internettjänsten i syfte att bekanta sig med tjänsten. Provabonnemang gäller för den tid som anges i överenskommelsen och det upphör vid den överenskomna tidpunkten utan föregående uppsägning.

7.2 För kundens utnyttjande av internettjänsten under provabonnemanget gäller dessa allmänna försäljningsvillkor i tillämpliga delar med undantag för punkt 8, 9 och 12.

 

8. Försening
8.1 Leveransförsening inträffar om kunden inte fått tillträde till internettjänsten inom den tid som anges i avtalet.

8.2 Om leveransförseningen beror på kunden eller på något förhållande på kundens sida, får Wolters Kluwer flytta fram leveransdagen till en med hänsyn till omständigheterna motiverad tidpunkt. Har leveransförseningen orsakats av kunden, påverkar senareläggningen inte kundens skyldighet att betala överenskommet pris (abonnemangsavgiften) för internettjänsten.

8.3 Beror leveransförseningen på annan orsak än vad som angivits i punkt 8.2, har kunden rätt att, för den (de) internettjänst(er) som är föremål för leveransförsening, säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 14.1 och 14.2 nedan.

 

9. Avbrott
9.1 Efter att kunden fått tillträde till internettjänsten, ansvarar Wolters Kluwer för att kundens avsedda tillträde upprätthålls under avtalstiden.

9.2 Under avtalstiden har Wolters Kluwer, efter föregående varsel, rätt att, helt eller delvis, avbryta kundens tillträde till internettjänsten under kortare tider för underhåll och liknande åtgärder.

9.3 Avbryts kundens tillträde till internettjänsten av ett förhållande på Wolters Kluwers sida, och avbrottet inte har sin grund i kundens avtalsbrott, har kunden rätt att, för den (de) internettjänst(er) som är föremål för avbrott, säga upp avtalet till förtida upphörande i enlighet med villkoren i punkt 14.1 och 14.2 nedan.

 

10. Sekretess
Parterna förbinder sig att inte för annan avslöja sådan information som berör detta avtal eller som part tagit emot från den andra parten och som är att betrakta som den partens affärshemlighet. Detta gäller dock inte sådan information som kunden enligt lag är skyldig att lämna ut.

 

11. Rättigheter till internettjänst
11.1 All ägande- och upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utvecklande av internettjänsten, sammanställande av innehåll samt enskilt material på internettjänsten tillkommer Wolters Kluwer eller bolagets samarbetspartner.

11.2 Genom avtalet får kunden, en, till avtalstiden begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till internettjänsten. Denna rätt är begränsad till det antal enskilda användare hos kunden som anges i Tjänstebeskrivningen.

11.3 Kundens nyttjanderätt enligt punkt 11.2 innefattar rätt att på avsett sätt använda internettjänsten genom att, via sin(a) dator(er), söka, läsa och göra pappersutskrifter av tillhandahållet material samt, i förekommande fall, till sin(a) dator(er), överföra och lagra tillhandahållet material. Material från internettjänsten får, om annat inte särskilt överenskommits, uteslutande användas för kundens interna och privata bruk. Detta betyder bl.a. att kunden inte har rätt att till utomstående, i tryckt eller elektronisk form, sprida, tillgängliggöra eller överföra material från internettjänsten eller på annat sätt ge utomstående tillträde till internettjänsten. I kundens nyttjanderätt innefattas inte heller rätt att mångfaldiga eller till sin(a) dator(er) överföra hela den sammanställning som internettjänsten representerar.

11.4 Kunden, inräknat varje användare hos kunden, är vid var tid förbjuden att, i ej avsedd ordning, ta bort eller lägga till innehåll till internettjänsten samt att ta bort, förstöra eller ändra uppgift om innehav av patent, upphovsrätt eller annan rätt till internettjänsten.

 

12. Avtalstid, abonnemangsavgift och betalningsvillkor
12.1 För varje avtalsperiod, vilken, om annat inte särskilt överenskommits, är 12 månader, betalar kunden en abonnemangsavgift. Om abonnemangsavgiften inte angivits i Tjänstebeskrivningen, debiteras kunden den abonnemangsavgift för respektive internettjänst som vid var tid gäller enligt Wolters Kluwers prislista.

12.2 Lagstadgad mervärdeskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på angivna priser (abonnemangsavgift) i Tjänstebeskrivningen och/eller Wolters Kluwers prislista.

12.3 Wolters Kluwer fakturerar kunden abonnemangsavgift för internettjänsten, helårsvis, i förskott. Betalning, inklusive mervärdesskatt, ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Wolters Kluwer rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

12.4 Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 månader med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta avtal ska Wolters Kluwers vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. Uppsägning ska vara skriftlig (e-post eller brev). Automatisk förlängning av avtal gäller ej abonnemang avseende enstaka juridiska e-kurser, som istället automatiskt avslutas efter avtalsperiodens utgång.

12.5 Betalningsdröjsmål. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad motsvarande gällande referensränta plus 8 procentenheter. Vid kundens betalningsdröjsmål har Wolters Kluwer rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning och dröjsmålsränta. Wolters Kluwer har den alternativa rätten att häva köpet, varefter utförda prestationer ska återbäras, samtidigt som Wolters Kluwer har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler.

 

13. Ansvarsbegränsning
13.1 Wolters Kluwer ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av internettjänsten eller information som förmedlas i densamma.

13.2 Wolters Kluwer är även fritt från allt ansvar för skador och förluster, inräknat konsekvenser av att kundens tillträde till internettjänsten hindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott och störning eller upphörande av kundens uppkoppling mot internet. Hindras kundens tillträde till internettjänsten av ett skäl som – direkt eller indirekt – beror på dennes uppkoppling mot internet, har kunden inte heller rätt att åberopa de påföljder som anges i punkt 14.1 och 14.2 nedan.

 

14. Förtida upphörande
14.1 Kunden har rätt att, i berörd del, säga upp avtalet till omedelbart upphörande, eller till den dag kunden anger, om leveransförseningen enligt punkt 8.3 eller avbrott enligt punkt 9.3 ovan överstiger 20 arbetsdagar. För att ovanstående ska gälla krävs att kunden skriftligen har uppmanat Wolters Kluwer att fullgöra sin skyldighet att ge kunden tillträde till internettjänsten inom en slutlig frist, som inte får understiga 10 arbetsdagar. Kundens rätt till uppsägning inträder vid utgången av en sådan slutlig frist förutsatt att kunden antingen inte har fått tillträde till internettjänsten eller, när kunden fått tillträde, det finns väsentliga brister i internettjänstens avsedda funktioner.

14.2 Vid kundens uppsägning i enlighet med punkt 14.1, ska Wolters Kluwer återbetala abonnemangsavgift som kunden redan har betalt för berörd internettjänst. Utöver detta är Wolters Kluwer fritt från allt ansvar för skada, inräknat varje skyldighet att lämna ekonomisk ersättning till kunden, till följd av att avtalet, i berörd del, upphör i förtid.

14.3 Vardera parten har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om
-den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning, eller 
-den andra parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

14.4 Upphör avtalet att gälla i förtid efter Wolters Kluwers uppsägning, ska kunden ersätta Wolters Kluwer för därigenom uppkommen skada. Ersättningen ska motsvara den verkliga skadan, dock alltid lägst med ett belopp som motsvarar vad Wolters Kluwer har betingat sig i abonnemangsavgift för berörd internettjänst för återstående del av den annars gällande avtalstiden.

 

15. Följder av avtalets upphörande
15.1 Kunden har inte rätt att använda internettjänsten efter avtalets upphörande.

15.2 Oavsett skälet till avtalets upphörande, ska villkoren enligt punkt 10, 11, 13, 14, 15, 18 och 19 i dessa allmänna försäljningsvillkor äga fortsatt tillämplighet mellan parterna.

 

16. Force majure
16.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från andra påföljder.

16.2 Finner part att omständighet som omnämns i punkt 16.1 föreligger, ska detta snarast skriftligen meddelas den andra parten.

16.3 Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av omständighet angiven i punkt 16.1, har part rätt att skriftligen frånträda avtalet.

 

17. Ändringar och tillägg
17.1 Wolters Kluwer har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar eller modifieringar av Tjänstebeskrivningen, med därpå följande förändring av internettjänsten, som krävs av teknikutveckling, tvingande lagstiftning och liknande förhållanden.

17.2 Med undantag för det fall som anges i punkt 12.4 och 17.1 ovan, ska ändringar av och tillägg till avtalet ske skriftligen.

 

18. Överlåtelse av avtal
18.1 Kunden har inte rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan utan att Wolters Kluwer i förväg gett sitt skriftliga medgivande.

18.2 Wolters Kluwer har rätt att överlåta, helt eller delvis, sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.

 

19. Tvist
19.1 Tvist mellan kunden och Wolters Kluwer om tolkning och tillämpning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

19.2 I det fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten lösas av allmän svensk domstol enligt svensk rätt.

 


Ovanstående villkor är daterade 2017-10-24

Prenumerera på uppdateringar kopplade till underbiträden

Prenumerera för att bli meddelad när vi gör uppdateringar.