Allmänna försäljningsvillkor – programvaror

Wolters Kluwer Scandinavia AB 


Allmänna försäljningsvillkor för programvaror 

 

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid abonnemang av programvara som tillhandahålls av Wolters Kluwer Scandinavia AB.

1.2 Med programvara avses den (de) programvaror som specificerats genom orderbekräftelse eller genom särskilt abonnemangsavtal. De programvaror som tillhandahålls som SAAS (software as a service) omfattas av dessa försäljningsvillkor samt vad som särskilt stadgas om SAAS.

1.3 Med abonnent avses den med vilken avtal ingåtts om abonnemang av programvara. 
 

2. Upplåtelsen omfattning och begränsning
2.1 Genom abonnemanget får abonnenten, en i tid begränsad, ej exklusiv nyttjanderätt till programvaran. Alla andra rättigheter avseende programvaran, exempelvis äganderätt, upphovsrätt eller annan rätt, tillkommer Wolters Kluwer.

2.2 Abonnemanget gäller under en tolvmånadersperiod (abonnemangsperioden) räknat från det datum som angivits i faktura från Wolters Kluwer för det aktuella abonnemanget.

2.2.1 Om ett avtal om abonnemang ingåtts under löpande kalendermånad gäller en första förlängd abonnemangsperiod med resterande del av kalendermånaden och följande tolvmånadersperiod.

2.3 Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 månader med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta avtal ska Wolters Kluwers vid var tid gällande villkor och priser tillämpas. Uppsägning ska vara skriftlig (e-post eller brev). Sägs abonnemanget upp, har abonnenten inte rätt att använda programvaran efter abonnemangsperiodens slut.

2.4 Endast abonnenten har rätt att använda programvaran. Programvaran får endast användas av abonnenten på en dator (enhet) åt gången. För rätt för fler personer att använda programvaran och för att använda programvaran i nätverk, krävs en användarlicens för varje ytterligare användare. Varje användarlicens aktiveras med namn och e-postadress. En sådan registrerad användare har rätt att för eget bruk installera programvaran på ett fåtal ytterligare datorer (enheter).

2.5 I abonnemanget ingår de uppdaterade versioner av programvaran som ges ut under abonnemangsperioden samt viss s.k. användarsupport i den omfattning som Wolters Kluwer finner skäligt.

Vidare ingår för varje registrerad användare supportinformation via e-post såsom versionsnyheter, information om programkurser, kundtidning etc.
2.6 Dessa allmänna försäljningsvillkor omfattar även de uppdaterade versioner av programvaran som kommer abonnenten tillhanda under abonnemangsperioden.

2.7 I programvaran kommer det att finnas funktioner installerade som gör att Wolters Kluwer får del av information från kundens användning. Detta för att kunna analysera beteende och användande (anonymt) i syfte att kunna hitta buggar och utveckla rätt saker i framtiden. Sådan information kommer inte att innehålla några personuppgifter enligt tillämplig datalagstiftning och kommer bara att samlas in under abonnemangets löptid och därefter användas i aggregerad form utan möjlighet att särskilja specifik information, för statistiska och produktutvecklingsändamål.
 

3. Abonnemangsavgift
3.1 För varje abonnemangsperiod utgår abonnemangsavgift. Avgiften för den första abonnemangsperioden anges särskilt i faktura eller i särskilt abonnemangsavtal. Lagstadgad mervärdeskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på angivna priser.

3.2 Betalningsdröjsmål. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad som motsvarar gällande referensränta plus 8 procentenheter. Vid kundens betalningsdröjsmål har Wolters Kluwer rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning samt dröjsmålsränta. Wolters Kluwer har den alternativa rätten att häva köpet, varefter utförda prestationer ska återbäras, samtidigt som Wolters Kluwer har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler. 
 

4. Förbud mot kopiering m m.
4.1 Abonnenten får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i programvaran. Abonnenten får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om patent, upphovsrätt eller annan rätt till programvaran. Abonnenten får inte heller försöka komma åt eller på annat sätt utröna programvarans källkod.

4.2 Trots vad som angivits i punkten 4.1. har abonnenten rätt att göra en säkerhetskopia, s.k. back up, av programvaran. Säkerhetskopian ska förvaras på betryggande sätt, så att den inte kan användas av annan än abonnenten. 
 

5. Förbud mot överlåtelse m m.
5.1 Abonnenten får inte överlåta sin nyttjanderätt till programvaran till annan utan att Wolters Kluwer i förväg gett sitt skriftliga medgivande. Abonnenten får inte heller överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla annan hela eller delar av programvaran. 
 

6. Fel eller brist
6.1 Upptäcker abonnenten väsentligt fel i programvaran ska abonnenten skriftligen utan dröjsmål påtala felet (reklamera) till Wolters Kluwer. Wolters Kluwer åtar sig att åtgärda fel som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen hos programvaran så snart det är möjligt. Wolters Kluwer förbehåller sig rätten att avgöra om ett anmält fel är väsentligt.

6.2 Underhåll och driftsavbrott (SAAS). För underhåll och uppgraderingar kan Wolters Kluwer behöva avbryta kundens tillträde till SAAS-tjänsten. Har tjänsten inte kunnat användas på grund av driftstopp hos Wolters Kluwer har abonnenten rätt till ersättning enligt nedan. Som driftsstopp anses inte avbrott som inträffar under period för planerat underhåll som har aviserats en arbetsvecka i förväg. Har driftstopp eller driftsavbrott varat i minst:

4 dagar i följd lämnas ersättning motsvarande värdet för 1/12 av den årliga abonnemangsavgiften

6 dagar eller mer i följd lämnas ersättning motsvarande värdet för 2/12 av den årliga abonnemangsavgiften.

En begäran om ersättning ska lämnas skriftligen till Wolters Kluwer senast inom en månad från när driftavbrottet ägde rum. 
 

7. Ansvarsbegränsning
7.1 Wolters Kluwers ansvar för tillhandahållen programvara är begränsat till vad som är stadgat ovan. I övrigt kan Wolters Kluwer inte göras ansvarigt för fel eller brist i programvaran. Wolters Kluwer ansvarar inte heller för skador eller förluster (varken direkta eller indirekta) hänförliga till användandet av programvaran eller till det förhållandet att programvaran inte kunnat användas.

Wolters Kluwer avsäger sig även allt ansvar för direkt eller indirekt förlust, skada eller kostnad som uppstår som ett resultat av användandet av SAAS-tjänsten eller den information som klienter eller användare publicerar på SAAS-tjänsten. Detta oavsett om den som tillhandahåller tjänsten, eller dess representant, är medveten om någon felaktighet eller bristfällighet i tjänsten eller ej. 
 

8. Avtalets upphörande
8.1 Kan det enligt Wolters Kluwers uppfattning befaras att abonnenten bryter mot de villkor som gäller för abonnemanget, har Wolters Kluwer rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande eller till tidpunkt som Wolters Kluwer anger. Vid förtida uppsägning ska abonnenten på egen bekostnad, utan dröjsmål, avinstallera samtlig tillhandahållen programvara.

8.2 Abonnenten kan när som helst säga upp sitt abonnemang, dock senast en månad före avtalsperiodens utgång. En uppsägning innebär att förlängning av avtalet enligt punkt 2.3 ovan inte kommer till stånd. Den i förskott erlagda abonnemangsavgiften återbetalas ej. 
 

9. Villkorens giltighet
9.1 Villkoren i detta avtal gäller även efter det att abonnemanget upphört.

 

 

Ovanstående villkor är uppdaterade 2020-05-12

Prenumerera på uppdateringar kopplade till underbiträden

Prenumerera för att bli meddelad när vi gör uppdateringar.