Capego Koncern - Steg för steg

Allmänt

Beräkningsbilagorna hanterar de flesta förekommande förvärvselimineringar och tillhörande justeringar. Du behöver inte skapa koncernverifikationer och alla elimineringar hanteras automatiskt. Fyll i beräkningsbilagorna med uppgifter och kontrollera elimineringarna i koncerntablåerna. I koncerntablåerna kan du sedan komplettera med övriga justeringar samt skriva anteckningar.

Beräkningsbilagorna hanterar förvärvsanalys, över-/ undervärden, avskrivningar på över-/undervärden, minoritet, omföring av obeskattade reserver, omräkningsdifferens av utländsk valuta, avyttring, delavyttring, interna inköp och försäljningar, interna skulder och fordringar, internvinst i lager, intresseföretag, och nedskrivning av posten andelar i koncernföretag samt eliminering från toppen. 

Varje företag har en egen mapp bland beräkningsbilagorna. Överst finns en Steg för steg översikt samt och sidor som är gemensamma sidor för koncernen.

Steg för steg

1: Förvärvsanalys

Ange händelser på sidan Förvärv/Avyttringar under varje koncernföretag. 

Öppna därefter sidan Förvärvsanalys och lägg in värden i kolumnen Belopp enligt upprättat bokslut samt ange om andra övervärden/undervärden än goodwill finns. Klicka i så fall på knappen Nytt övervärde eller Nytt undervärde och välj typ. Fyll i korrekt belopp i sammanställningen.

2: Över/undervärden

Om Över/undervärde finns -> gå till sidan Över/undervärden. På denna sida anges avskrivningstiden via knappen Redigera Över-/undervärde. Du kan välja att ange i antal år eller i procent. Därefter hanteras avskrivningen med automatik framöver. Behöver du ändra värden kan du låsa upp de automatiska beräkningarna med hjälp av hänglåset inne på sidan. Då öppnas fälten och du kan skriva in värden manuellt.  

3: Interna fordringar och skulder

På dessa sidor får du hjälp med att skapa en överblick och en avstämning av de interna fordringarna och skulderna. Om du redan har detta på annat sätt kan du gå direkt till sidan Interna fordringar/skulder sammanställning för att utföra elimineringarna.

Skapa sammanställningar av interna fordringar och skulder

Arbeta med ett bolag i taget. Öppna sidan Interna fordringar/skulder och ange företagets händelser avseende interna fordringar och skulder. Klicka i kolumnerna och välj fordran eller skuld samt till/från vilket bolag. I kolumnen Text kan du skriva egna anteckningar. Fyll i belopp för varje post. Om du har utländska bolag kanske du hellre vill ange det utländska beloppet. Kryssa i så fall i nedan ruta. 

På den nedre sammanställningen visas de poster som andra bolag ar registrerat gentemot det bolag du är inne på. 

Utföra eliminering av interna fordringar och skulder

Alla registreringar samlas sedan på sidan Interna fordringar/skulder sammanställning. Sidan ligger ovanför de gula mapparna. Här ser du vilka belopp som kommer att elimineras från vilka rader. Beloppen hämtas från avsnittsindelningen. I kolumnen rättningar kan du justera de värden som ska elimineras.

OBS! Klicka på knappen Överför till tablå för att elimineringen ska utföras och synas i tablån. Du behöver klicka på denna knapp efter varje förändring du gör. 

4: Internförsäljning – Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Bilagan för internförsäljning hjälper dig att räkna fram och eliminera internförsäljning. Du anger för respektive koncernföretag typ av transaktion och belopp. Elimineringen utförs direkt och förs över till koncerntablån.

På sidan Internfsg och internvinster sammanställning visas registrerade inköp och försäljningar för alla företag. Genom att klicka på knappen Matcha poster får du en avstämning. Kvarstår differenser finns det en Rättningskolumn där du kan registrera rättningen. 

5: Internvinster i lager

Bilagan för internvinster/förluster hjälper dig att identifiera och eliminera internvinster/förluster.  

Den internvinst som ska elimineras är dels den som finns kvar i varulager vid periodens slut, och dels den som fanns vid perioden början. Internvinster som uppstår för varor som under perioden sålts vidare till ett företag utanför koncernen behöver inte justeras speciellt, utan hanteras via eliminering av internförsäljning. 

Utgående internvinst

Fyll i tabellen för internvinst i slutet av perioden. 

Tabellen för internvinst i början av perioden behöver du bara fylla i om det är första gången du använder programmet. Påföljande år hämtas värdena från fg års utgående saldo när du byter år i filen.

På sidan Internfsg och internvinster sammanställning ser du vad som kommer elimineras i tablån. Värdena hämtas från de registreringar du gjort i respektive koncernföretag. Dessa ser du även på den nedre delen av sidan.

6: Eget kapital

Använd bilagan om du vill stämma av det enskilda bolagets egna kapital. För de flesta bolag har du dock redan stämt av det egna kapitalet i bokslutet. Du behöver i de fallen inte fylla i bilagan i Capego Koncern. Bilagan för inte vidare några värden utan är endast en hjälp för avstämning.

7: Omräkningsreserv

Om ett dotterbolag är utländskt och du har registrerat saldon i utländsk valuta så visas bilagan Omräkningsreserv under företagets gula mapp. Bilagan är en sammanställning över hur omräkningsreserven ser ut och förändras mellan åren. Se särskild manual om hur du ska gå tillväga för med utländska företag. 

8: Andelsinnehav i moderbolaget

På sidan Andelsinnehav i moderbolaget kontrolleras bokfört värde på andelar i koncernföretag. Värden hämtas från förvärvsanalyserna.

Upp- och nedskrivningar av andelar

Genom att markera raden för ett specifikt företag i sammanställningen och klicka på fördjupningsspaden kommer du till en ny sida där du kan lägga in upp- och nedskrivningar, omklassificeringar och nyemissioner. Här kan du också ange om du vill att företaget skall konsolideras som dotterföretag, intresseföretag eller övrigt bolag.

9: Eliminering (sammanställning)

På sidorna Eliminering under varje företag visas hur just det företaget eliminerats i koncernen. På de 4 olika flikarna visas olika typer av elimineringar samt beräkningar.
Fördjupningsknapparna visar underlagen för olika värden.

På fliken Förvärvseliminering visas hur belopp att eliminera från toppen räknas fram. Om det finns förvärvade förluster (anges i Förvärvsanalysen) eller har gjorts nedskrivningar (anges på sidan Andelsinnehav i moderbolaget) träder undantagsreglerna in automatiskt. 

På fliken Bidrag till koncernen visas hur stort dotterföretagets bidrag till koncernens utdelningsbara kapital är. Detta är ingen man måste räkna fram eller ha underlag för, men kan ändå vara bra. Uträkningen sker automatiskt.

Övrigt 

Eget kapital i koncernen

Eget kapital i koncern hjälper dig specificera och stämma av koncernens egna kapital. 
Bilagan fylls i helt manuellt. Om du vill ha en kontroll av det du fyllt i mot vad som är framräknat i tablån fyller du även i raden Ange summa från tablå.

Uppgifterna utgör underlag till Förändring av eget kapital för koncernen i förvaltningsberättelsen i Capego Bokslut i samband med att årsredovisningen upprättas.

Potentiellt utdelningsbart kapital i koncernen

Sidan Potentiellt utdelningsbart kapital i koncernen visar en sammanställning över koncernens medel från respektive dotterföretag. Dotterföretagens värde hämtas från fliken Bidrag till koncernen på elimineringsbilagan i respektive dotterföretag. 
Du kan komplettera med ytterligare faktorer som påverkar det utdelningsbara utrymmet längst ner på sidan.

Över- och undervärden, sammanställning

Sidan sammanställer de över- och undervärden som registrerats i förvärvsanalyserna. Sidan utgör underlag för uppgifter att fylla i inventarienoterna i Capego Bokslut.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver elimineras med automatik direkt i koncerntablån. I resultaträkningen återförs eventuella bokslutsdispositioner och fördelas mellan Uppskjuten skatt och Årets/periodens resultat. I balansräkningen bokas obeskattade reserver bort och saldot flyttas till balanserade vinstmedel inkl. årets resultat och Uppskjuten skatteskuld.

Intresseföretag (kapitalandelsmetoden)

Om ett företag är intresseföretag visas sidan intressebolag upp. När du anger ett andelsinnehav på sidan Förvärv/Avyttringar som innebär att ett företag är att betrakta som intresseföretag lyser knappen Gå till Intressebolag upp sig. När du klickar på knappen kommer du till bilagan för Andel i intressebolag där du fyller i uppgifter som ev saknas.

Exempel på justeringar är erhållen utdelning, förändring av över-/undervärden. Skillnaden mellan koncernmässigt värde och bokfört värde i moderbolaget blir belopp " Att bokföra i koncernen". Du gör själv denna bokning i koncerntablån, förslagsvis i kolumngruppen Eliminering av andelar där det finns en kolumn för det aktuella koncernföretaget. Ingen automatisk eliminering görs alltså för intressebolag.